• عکاسی پرتره در محیط داخلی و خارجی جهت: آلبوم - چاپ - سایت و شبکه های اجتماعی