• عکاسی از منظر شهری و مبلمان شهری جهت : استفاده سازمان ها - رسانه ها - مجلات

  • فیلم برداری از مناظر و مبلمان شهری