• عکاسی از حیوانات خانگی و حیات وحش جهت : استفاده مراکز دام پزشکی - مجلات